ตารางสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2552 ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
โรงเรียนขุขันธ์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ว/ด/ป เวลา จำนวน(นาที) รหัสวิชา รายวิชา ห้อง หมายเหตุ
21 ก.ค. 2552 09:00-10:00 60 ว31105 วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ม.4/1 - 4/12  
10:05-11:05 60 ท31201 หลักภาษาไทย ม.4/1 - 4/6  
10:05-10:55 50 ว31241 ชีววิทยา 1 ม.4/7 - 4/12  
13:00-14:00 60 ท31101 ภาษาไทย ม.4/1 - 4/12  
14:05-14:55 50 อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ม.4/1 -4/6  
22 ก.ค. 2552 09:00-10:30 90 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 ม.4/1 - 4/12  
10:35-11.25 50 ว31101 วิทยาศาสตร์(เคมี 1) ม.4/1 - 4/12  
13:00-14:00 60 อ31101 ภาษาอังกฤษ ม.4/1 - 4/12  
14:05-14:55 50 ส31201 ประวัติศาสตร์ชาติไทย ม.4/1 - 4/2  
14:05-15:35 90 ค31201 ตรรกศาสตร์และจำนวนจริง ม.4/5 - 4/12  
23 ก.ค. 2552 9:00-10:00 60 ว33101 วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) ม.4/1 - 4/12  
10:05-10.45 40 ส40219 ศาสนาสากล ม.4/1 - 4/2  
10:05-11:35 90 ว32101 ฟิสิกส์ 1 ม.4/7 - 4/12  
13:00-13:50 50 ส31101 สังคมศึกษาฯ ม.4/1 - 4/12  
13:55-14:55 60 ท31203 การเขียนเบื้องต้น ม.4/1 - 4/2  
13:55-14:55 60 ว31221 เคมี 1 ม.4/7 - 4/12

 

ชั้น เลขที่ ห้องสอบ ชั้น เลขที่ ห้องสอบ
ม.4/1 1-27 122 ม.4/7 1-27 323
ม.4/1 28-54 123 ม.4/7 28-53 324
ม.4/2 1-26 124 ม.4/8 1-27 325
ม.4/2 27-52 125 ม.4/8 28-53 326
ม.4/3 1-25 126 ม.4/9 1-27 327
ม.4/3 26-46 127 ม.4/9 28-54 328
ม.4/4 1-25 314 ม.4/10 1-27 421
ม.4/4 26-43 315 ม.4/10 28-54 422
ม.4/5 1-25 316 ม.4/11 1-27 425
ม.4/5 26-46 317 ม.4/11 28-53 426
ม.4/6 1-25 321 ม.4/12 1-27 431
ม.4/6 26-39 322 ม.4/12 28-53 432

 

 ตารางสอบ ม.1   ตารางสอบ ม.4 ตารางสอบ ม.5 ตารางสอบ ม.6

 

 

Il ya une abondance de maisons de courtage de detail offrant des tailles Forex compte au moins 100 $ forex recherches sont necessaires avant l'ouverture d'un compte de trading et de depot grande variete de plates-formes de negociation